อยากทราบ Aupair คืออะไร

Aupair คืออะไร?  

AuPair เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 18-26 ปี จากนานาประเทศทั่วโลก เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อหาประสบการณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเยาวชนเหล่านี้จะได้สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวชาว อเมริกัน เป็นระยะเวลา 1-2 ปี โดยจะทำหน้าที่เป็น Childcare Helper ภายใต้เงื่อนไขของวีซ่าประเภท J-1 (Cultural Visitor Exchange) โดย Au Pair จะต้องเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยการศึกษา ทั้งนี้จะได้รับทุนการศึกษามาจากครอบครัวชาว อเมริกัน และ เมื่อจบโครงการยังสามารถ เดินทางท่องเที่ยว ต่อในประเทศ สหรัฐอเมริกา ได้อีก 30 วันโครงการ AuPair ได้รับการรับรองหน่วยงานรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา U.S. Department of State (DOS) เมื่อปี ค.ศ. 1989 เพื่อให้เยาวชนในประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมโครงการ และเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 1996 ประธานาธิบดีบิล คลินตัน ได้อนุมัติให้โครงการ Au Pair สามารถคัดเลือกเยาวชนจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเข้าร่วมโครงการ

 

รู้จักกับโครงการ Au Pair in USA

            “Au Pair” หรือที่คนไทยเรียกกันจนติดปากว่า โครงการออแพร์
คือโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 18-26 ปีจากนานาประเทศทั่วโลก ได้มีโอกาสในการเดินทางไปหาประสบการณ์ ทำงาน ท่องเที่ยว เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอเมริกัน
พร้อมๆ ไปกับการเรียนและฝึกภาษาอังกฤษจากผู้ที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับวีซ่าประเภท J-1 (Cultural exchange visitor)ซึ่งเป็นวีซ่าประเภทนักเรียนแลกเปลี่ยน โดยจะพักอาศัยและใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกันได้สูงสุด 2 ปี พร้อมทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กให้กับครอบครัวที่เราอาศัยอยู่ (host family)ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 157.95 USD พร้อมการสนับสนุนทุนการศึกษาและที่สำคัญ จะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตและแนวคิดต่างๆ ของชาวอเมริกันอย่างใกล้ชิด และยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาอีก 30 วันหลังจากจบโครงการอีกด้วย


ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ Au Pair in USA 

 • ผู้เข้าร่วมโครงการ…จะมีโอกาสสัมผัส และเข้าใจความหลากหลายของวัฒนธรรมชาวอเมริกัน ได้เรียนรู้วิถีชีวิต ภาษา วัฒนธรรม รวมถึงได้รู้จักเพื่อนใหม่ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมโครงการที่มาจากประเทศอื่นๆ ทั่วโลกอีกด้วย
 • ผู้เข้าร่วมโครงการ…จะได้รับค่าตอบแทนในการดูแลเด็กเป็นจำนวนเงินสัปดาห์ละ 157.95 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
 • ผู้เข้าร่วมโครงการ…จะมีห้องพักส่วนตัวพร้อมเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ที่จำเป็น โดยทางครอบครัวอเมริกัน (host family) จะเป็นผู้จัดเตรียมไว้ให้
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากครอบครัวอเมริกัน (host family) เป็นจำนวนเงิน 500 ดอลล่าร์สหรัฐฯ และจะต้องเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาของอเมริกาไม่น้อยกว่า 6 เครดิต(หรือประมาณ 80 ชั่วโมง)
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับวันหยุดพักผ่อนเป็นเวลา 2 สัปดาห์ พร้อมยังได้รับเบี้ยเลี้ยง รวมถึงยังมีโอกาสท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความประทับใจในประเทศสหรัฐอเมริกาต่อเป็นเวลาอีก 30 วันหลังจากสำเร็จโครงการแล้วด้วย
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประสบการณ์การทำงาน การท่องเที่ยวการใช้ชีวิต รวมถึงมุมมองและทัศนคติใหม่ๆ ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะสามารถยืดระยะเวลาของโครงการได้สูงสุด 2 ปี
 •  ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับกรุงเทพฯ-อเมริกากรุงเทพฯฟรี!!! พร้อมทั้งการเข้าร่วมปฐมนิเทศที่ Washington D.Cพักในโรงแรมใจกลางเมือง เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้บัตรประกันสุขภาพแบบไม่จำกัดวงเงิน ฟรี!!! ตลอดระยะเวลาที่ร่วมโครงการ
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับบัตรนักศึกษานานาชาติ (ISIC CARD) ฟรี!!
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีที่ปรึกษาประจำเขตพื้นที่ APC (Au Pair Coordinator) คอยดูแลและให้คำปรึกษาในทุกๆ เรื่องอย่างใกล้ชิด โดยที่ปรึกษา 1 คน จะคอยดูแลครอบครัวในเขตพื้นที่ประมาณ 10-15 ครอบครัว
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตรหลังจากสำเร็จโครงการ

 

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตรหลังจากสำเร็จโครงการ
ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากเว็บการศึกษาต่อต่างประเทศ  http://www.ieostudyabroad.com

โฆษณา