การสมัครสอบ IELTS

การสมัครสอบ IELTS

ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนสมัครสอบได้ที่ศูนย์สอบ 4 แห่งในประเทศไทย ปัจจุบัน มีศูนย์สอบ
IELTS อย่างเป็นทางการจำนวน 4 แห่งในประเทศไทย ดังนี้

1. IDP Education Australia Limited (Thailand):
ค่าสอบ 5,700 บาท
ชั้น 4 อาคารซีพีทาวเวอร์ 313 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: +66 (0) 2638 3111 โทรสาร: +66 (0) 2231 0139
E-mail: ielts@bangkok.idp.com Website : http://www.thailand.idp.com/

2. British Council Bangkok:
ค่าสอบ 5,700 บาท
254 จุฬาลงกรณ์ ซอย 64 สยามสแควร์ ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: +66 (0) 2652 5480 โทรสาร: +66 (0) 2253 5312
E-mail: ielts@britishcouncil.or.th Website : http://www.britishcouncil.org/th/thailand

3. British Council Chiang Mai:
ค่าสอบ 5,700 บาท
198 ถนนบำรุงราษฎร์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: +66 (53) 242103 ext 24 โทรสาร: +66 (53) 244781
E-mail: ielts@britishcouncil.or.th Website : http://www.britishcouncil.org/th/thailand

4. Australia Centre Chiang Mai:
ค่าสอบ 5,700 บาท
75/1 หมู่ 14 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: +66 (0) 5381 0552-3 โทรสาร: +66 (0) 5381 0554
E-mail: chiangmai@insearch.edu.au

เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนสอบ IELTS 

  • IELTS Application form
  • หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
  • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ ซึ่งถ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

ปัจจุบันนี้ได้มีการยกเลิกข้อกำหนดการสอบเดิม ที่กำหนดให้ผู้สอบต้องเว้นระยะเวลาอย่างน้อย 90 วันระหว่างการสอบใน แต่ละครั้ง ดังนั้นผู้สมัครจึงสามารถสมัครสอบได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการ 

รายงานผลการสอบและคะแนนสอบ 
ผู้สอบจะได้รับผลสอบ IELTS ภายในระยะเวลา 13 วันทำการหลังจากวันที่สอบ โดยจะอยู่ในรูปแบบของรายงานผลการสอบ
(Test Report Form) (TRF) ที่แสดงผลคะแนนรวม (Overall Band Score) อยู่ในช่วง 1 ถึง 9 (9 คือคะแนนดีที่สุด) ซึ่งเป็นคะแนนโดยเฉลี่ยของคะแนนจากทั้ง 4 ส่วน ทั้งยังแสดงคะแนนในแต่ละส่วน (Band) ด้วย การแปลความหมายโดยละเอียดของคะแนนสอบ IELTS สามารถหาอ่านได้จาก IELTS Handbook หรือที่ http://www.ielts.org ผลสอบ IELTS สามารถใช้ได้ภายในระยะเวลา 2 ปีเท่านั้น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการสอบ IELTS สามารถดูได้ที่ http://www.ielts.org

โฆษณา