Work and Travel

Work & Travel

 

เป็นโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมโครงการหนึ่งของรัฐบาลอเมริกัน โดยมีวัตถุประสงค์คือ ต้องการให้นิสิต นักศึกษาจากทั่วโลก ได้เข้ามาหาประสบการณ์ เรียนรู้วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน ผ่านการทำงาน และท่องเที่ยวเป็นเวลา 3-4 เดือน ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนั้น สามารถทำงาน ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับชาวอเมริกัน สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ
1. ได้เรียนรู้วัฒนธรรม และการดำรงชีวิตของชาวอเมริกัน รวมทั้งมีโอกาสในการเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย
2. ได้รับประสบการณ์การทำงานกับเพื่อนต่างชาติ ทั้งชาวอเมริกัน และผู้เข้าร่วมโครงการจากหลายประเทศทั่วโลก
3. ได้รับประสบการณ์ การใช้ชีวิตในต่างแดน เพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตข้างหน้าต่อไป เช่น การเรียนรู้ ที่จะปรับตัวในสังคมที่แตกต่างทางด้านภาษา และวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบตนเอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
4. ได้รับค่าตอบแทนจากการทำงาน เพื่อนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และเดินทางท่องเที่ยวหลังจากจบทำงาน
5. ได้พัฒนาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะด้านการฟัง และการพูด นอกจากนี้ยังทำให้มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นอีกด้วย
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. มีอายุระหว่าง 18-30 ปี
2. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
3. มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
4. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษดี สามารถสื่อสารได้
5. สามารถปรับตัว และเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างได้
6. มีความพร้อมและความรับผิดชอบที่จะทำงานด้านการบริการ
7. มีความยืดหยุ่นและมีทัศนะคติดี

โฆษณา