มหาวิทยาลัยในประเทศ

โครงการความช่วยเหลือทางวิชาการ ไทย-ออสเตรเลีย (http://www.taseap.com)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (
http://www.chula.ac.th)
ทบวงมหาวิทยาลัย (
http://www.inter.mua.go.th)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (
http://www.bu.ac.th)
มหาวิทยาลัยเกริก (
http://www.krirk.ac.th )
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (
http://www.ku.ac.th)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (
http://www.kbu.ac.th)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (
http://www.kku.ac.th)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (
http://www.chiangmai.ac.th)
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น (
http://www.stjohn.ac.th)
มหาวิทยาลัยณิวัฒนา (
http://www.nivadhana.ac.th)
มหาวิทยาลัยทักษิณ (
http://www.tsu.ac.th)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (
http://www.kmutt.ac.th)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (
http://www.mut.ac.th)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (
http://www.sut.ac.th)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (
http://www.tu.ac.th)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (
http://www.dpu.ac.th)
มหาวิทยาลัยนเรศวร (
http://www.nu.ac.th)
มหาวิทยาลัยบูรพา (
http://www.buu.ac.th)
มหาวิทยาลัยพายัพ (
http://www.payap.ac.th)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (
http://www.msu.ac.th)
มหาวิทยาลัยมหิดล (
http://www.mahidol.ac.th)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (
http://www.mju.ac.th)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (
http://www.mfu.ac.th )
มหาวิทยาลัยรังสิต (
http://www.rsu.ac.th)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (
http://www.ru.ac.th)
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (
http://news.vu-korat.ac.th)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (
http://www.wu.ac.th)
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (
http://www.asianust.ac.th )
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) (
http://www.webster.edu/thailand)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (
http://www.swu.ac.th)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (
http://www.spu.ac.th)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (
http://www.su.ac.th)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (
http://www.psu.ac.th)
มหาวิทยาลัยสยาม (
http://www.siam.th.edu)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (
http://www.stou.ac.th)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (
http://www.utcc.ac.th)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (
http://www.hcu.ac.th)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (
http://www.au.ac.th)
มหาวิทยาลัยอีสเทอร์นเอเชีย (
http://www.eau.ac.th)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (
http://www.ubu.ac.th)
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (
http://www.sau.ac.th )
วิทยาลัยคริสเตียน (
http://www.christian.ac.th)
วิทยาลัยดุสิตธานี (
http://www.dusitthanicollege.ac.th)
วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี (
http://www.tct.ac.th)
วิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (
http://www.stamford.edu)
วิทยาลัยภาคกลาง (
http://www.pkc.ac.th )
วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ (
http://www.hcc.ac.th)
วิทยาลัยโยนก (
http://www.yonok.ac.th)
วิทยาลัยรัตนบัณฑิต (
http://www.rbac.ac.th)
วิทยาลัยแสงธรรม (
http://www.saengtham.th.edu)
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ (
http://www.kpc.ac.th)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (
http://www.kmitl.ac.th)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (
http://www.kmitnb.ac.th)
สถาบันเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ (
http://www.r-tech.ac.th)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (
http://www.sasin.chula.ac.th)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) (
http://www.nida.ac.th)
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (
http://www.uni.net.th)

โฆษณา