สถานที่ทำ passport 

ข้อควรปฏิบัติในวันมายื่นคำร้อง

            โปรดนำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงให้ครบถ้วน โดยเฉพาะการยื่นคำร้องกรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี และ ผู้เยาว์อายุ 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้หากเอกสารที่นำมาแสดงไม่ครบถ้วน ท่านจะต้องนำเอกสารดังกล่าวมาแสดงเพิ่มเติมในวันรับเล่ม ซึ่งจะทำให้การรับเล่มล่าช้า เนื่องจากต้องใช้เวลาในการบันทึกข้อมูลเอกสารที่นำมาแสดงเพิ่มเติมลงในระบบให้ครบถ้วน

 

ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทางใหม่

1. รับบัตรคิว

2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเข 13 หลัก ( หากไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง ) พร้อมเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่จำเป็น อาทิ หากเปลี่ยนชื่อสกุล ต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ มาแสดง เพื่อตรวจสอบข้อมูล

·     ข้อมูลชีวภาพ ( วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้ายและนิวซี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า )

·     แจ้งความประสงค์ห่างต้องการรับเล่มทางไปรษณีย์

3. ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ( และค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ 35 บาท หากประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณียื ) รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่ม

         ท่านจะได้หนังสือเดินทาง ดังนี้

·     หากยื่นที่กรมการกงสุล ผู้ร้องสามารถรับหนังสือเดินทางได้ 2 วันทำการไม่นับวันยื่นคำร้อง หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ

·     หากยื่นในสำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ ( ปิ่นเกล้าและบางนา ) ผู้ร้องจะได้รับเล่มภายใน 2 วันทำการไม่นับวันยื่นคำร้อง หากรับทางไผรษณย์จะได้รับใน 5 วันทำการ

·     กรณียื่นคำร้องที่สำนักงานสาขาในต่างจังหวัดและขอให้จัดส่งทางไปรษณีย์ผู้ร้อง ( ในเขตเมือง ) จะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 5 วันทำการ

·     โดยที่กระทรวงฯ ได้ติดตั้งเครื่องอ่านหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มารับเล่มด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ถือหนังสือเดินทางมีความคุ้นเคยกับการใช้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติ

·     ในกรณีจำเป็น สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนหรือให้จัดส่งทางไปรษณียื ( EMS )

บุคคลบรรลุนิติภาวะ

·     เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางธรรมดาของบุคคลบรรลุนิติภาวะ

                – บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง ( ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย )

                – หากมีการแก้ไขชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด ฯลฯ ซึ่งไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนให้นำหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย

·     ค่าธรรมเนียม

                – การทำหนังสือเดินทางใหม่เสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

 

ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี

 

ระเบียบการขอหนังสือเดินทางของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี

                ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องนำสูติบัตรฉบับจริง หากเป็นสำเนาต้องได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจาก อำเภอ / เขตมาแสดงพร้อมมีอำนาจปกครอง หากผู้มีอำนาจปกครองไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจและหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดาและ / หรือผู้มีอำนาจปกครองฉบับจริงมาแสดง ทั้งนี้หนังสือมอบอำนาจและหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศต้องผ่านการรับรองจากอำเภอ / เขต

 

เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางธรรมดาของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี

·     สูติบัตรฉบับจริง หากเป็นสำเนาสูติบัตรต้องได้รับการรับรองจากอำเภอ / เขต

·     บิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองนำบัตรประชาชนฉบับจริงมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรที่ใช้แทนได้ตามกฎกระทรวงมหาดไทยของบิดา มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองฉบับจริง หากชื่อนามสกุลบิดา มารดาในสูติบัตรไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุลที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย ในกรณีที่มมารดาหย่า และจดทะเบียนสมรสใหม่ และใช้นามสกุลใหม่ตามสามีให้นำหลักฐานการหย่าและการสมรสที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย

·     หนังสือเดินทางให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศและบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดามารดา ในกรณีที่บิดา / มารดาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาแสดงตัวได้ ( ** หนังสือยินยอมของบิดามาร / มารดา ต้องผ่านการรับรองจากอำเภอ / เขต – ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องมีบิดาหรือมารดา คนใดคนหนึ่งมาแสดงตัวให้ความยินยอม )

·     เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น อาทิ หลังฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรอง บุตรหรือรับบุตรบุญธรรม บันทึกการหย่า ซึ่งมีข้อความระบุให้บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดา เป็นต้น

·     กรณีบิดา มารดาผู้เยาว์เสียชีวิต / บิดาหรือมารดาผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติมิได้จดทะเบียนสมรส และไม่สามารถตามหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาให้ความยินยอมได้ / บิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสแต่บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาฝ่ายเดียวมาตลอด และไม่สามารถตามหามารดาได้ ให้นำคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจปกครองมาแสดง

ค่าธรรมเนียม

·     การทำหนังสือเดินทางใหม่เสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

·     ผู้เยาว์อายุ 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์

·     ระเบียบการขอหนังสือเดินทางของผู้เยาว์อายุ 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์

ผู้เยาว์อายุระหว่าง 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์

                ผู้เยาว์ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ที่ทำบัตรประชาชนแล้วสามารถติดต่อขอทำหนังสือเดินทางด้วยตัวเอง โดยมีหนังสือยินยอมของบิดาและมารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครองที่ยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศที่ผ่านการรับรองจากอำเภอ / เขตมาแสดงประกอบการยื่นขอคำร้อง หากไม่มีหนังสือยินยอม บิดาและมารดาหรือผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นคำร้อง ( หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาไม่ได้ ให้มาลงนามในวันรับเล่ม ) หรือมีหนังสือยินยอม จากฝ่ายที่มาไม่ได้มาแสดง เอกสารที่นำมายื่นขอหนังสือเดินทางต้องเป็นต้นฉบับหากเป็นสำเนาต้องผ่านการรับรองสำเนาถูกต้อง จากหน่วยงานที่ออกเอกสารดังกล่าวเท่านั้น

 

เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางธรรมดาของผู้เยาว์อายุ 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์

·     บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฏกระทรวงมหาดไทย

·     หนังสือยินยอมให้ผู้เบาว์เดินทางไปต่างประเทศที่ผ่านการรับรองจากอำเภอ / เขต และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

·     เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น อาทิ หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรองบุตรหรือรับบุญธรรม ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนบ้าน คำสั่งศาลกรณีระบุผู้มีอำนาจปกครองแทนบิดามารดา เป็นต้น

ค่าธรรมเนียม

·     การทำหนังสือเดินทางเยค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

ข้อควรปฏิบัตรในวันมายื่นคำร้อง

                กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนสมรส บิดาและมารดาต้องมาลงนาม ( ต่อห้าเจ้าหน้าที่ ) ในคำร้องขอหนังสือเดินทางทั้งสองฝ่าย หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สะดวกมาลงนามในวันที่ผู้เยาว์ยื่นคำร้อง ให้มาลงนามในวันรับเล่มได้ หรือทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่งประเทศผ่านอำเภอ / เขต พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนที่มีอายุใช้งานบิดา มารดาตัวจริง

 

หนังสือเดินทางศูนย์หาย

 

หากทำหนังสือเดินทางสูญหายต้องทำอย่างไร

·     สูญหายในประเทศ : ต้องติดต่อแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่พนักงานตำรวจและรับแจ้งความจากเจ้าพนักงานตำรวตมายื่นขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่และยกเลิกการใช้งานหนังสือเดินทางฉบับที่สูญหาย

·     สูญหายในต่างประเทศ : ต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อทางการท้องถิ่น และนำใบรับแจ้งความดังกล่าวนั้นพร้อมเอกสารแสดงการมีสัญชาติไทยของตนหรือเอกสารทะเบียนราษฎรที่มีอยู่ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ ไปติดต่อที่สถานทูต สถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ หากกรณีที่ผู้ทำหนังสือเดินทางสูญหายต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน ไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางได้ สถานทูตสถานกงสุลจะออกเอกสารเดินทาง ( Certificate of Identity ) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียว เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเอกสารเดินทางจะหมดอายุการใช้งาน

ข้อแนะนำ

                ก่อนเดินทางออกนอกประเทศควรถ่ายเอกสารหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและข้อมูลส่วนบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุอยู่เก็บไว้แยกกัน อีกทั้งควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตสถานกงสุลไทยในประเทศที่จะเดินทางไปถึง หรือเดินทางผ่าน

สถานที่ทำหนังสือเดินทางและการรับเล่มหนังสือเดินทาง

สถานที่ยื่นทำหนังสือเดินทาง

การรับเล่ม

ระยะเวลา

1. กรมการกงสุล

 

2. สำนักงานหนังสือเดินทางในกรุงเทพฯ

·     ปิ่นเกล้า

·     บางนา

·     ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ

** รับด้วยตัวเอง

 

เอกสารที่ใช้

1.) บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้รับ

2.) ใบรับหนังสือเดินทาง

 

หรือ

 

** ให้ผู้อื่นรับแทน

 

เอกสารที่ใช้

1.) บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ถือหนังสือเดินทาง

2. ) บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้รับแทน

3. ) ใบรับหนังสือเดินทาง

 

 

 

 

2 วันทำการ

( ไม่รวมวันยื่นคำร้อง )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หรือ

 

** รับทางไปรษณีย์

 

 

5-7 วันทำการ

( ไม่รวมวันเสาร์ – อาทิตย์ )

3. สำนักงานหนังสือเดินทางในต่างจังหวัด

·     ขอนแก่น

·     เชียงใหม่

·     สงขลา

·     อุบลราชธานี

·     สุราษฎร์ธานี

·     นครราชสีมา

( เปิด 19 ก.ย. 2550 )

·     ยะลา ( เปิด ม.ค. 2551 )

** รับทางไปรษณีย์เพียงทางเดียว

 

( ผลิตเล่มที่กรมการกงสุล )

5-7 วันทำการ

( ไม่รวมวันเสาร์ – อาทิตย์ )

4. หน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ในจังหวัดต่าง ๆ

** รับทางไปรษณีย์เพียงทางเดียว

 

( ผลิตเล่มที่กรมการกงสุล )

7-10 วันทำการ

( ไม่รวมวันเสาร์ – อาทิตย์ )

 *** ข้อมูลอ้างอิงนี้มาจาก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

( Department of Consular Affairs of the Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand )

โฆษณา